Årsmöte 20 mars kl 16:00

Alla medlemmar kallas till årsmöte för Grästorps Kampsportsförening.

Datum/tid: Kl. 16:00, söndagen den 20 mars

Plats: Bellmansalen, Grästorps Kulturhus

Motioner skickas till:
robert@grastorpkampsport.se

eller per brev

Grästorp Kampsport
Södergatan 40
46730 Grästorp

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av suppleanter
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Mötets avslutande