Kallelse årsmöte 22 mars

Härmed bjuder vi in alla medlemmar till Grästorps Kampsportsförenings årsmöte 2015.

Datum/tid: Söndag 22 mars kl 15:30

Plats: Cafeterian i Åse & Viste Bollhall, vid idrottsplatsen

Motioner till årsmötet lämnas skriftligen via brev eller e-post till Ann Andersson eller Robert Baldinger.

Agenda:

 1. Mötets behöriga utlysande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Resultat- och balansräkning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 10. Val av klubbens ordförande och sekreterare för 2 år
 11. Val av ledamöter och suppleanter för 1 år
 12. Val av 2 valberedare och 2 revisorer, jämte suppleanter för 1 år
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Välkomna att påverka vår förenings framtid!

/Styrelsen